Σχέδια Επιδότησης για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

Κάθε σχέδιο εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους και μέσα αυτά τα σύνολα περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων, τις κατηγορίες και τους τύπους των επιλέξιμων δαπανών, τα όρια του προϋπολογισμού και Οικονομικών.

Μπορούμε να σας βοηθήσει να αναλύσει και να αξιολογήσει τις ανάγκες σας και να καθορίσει και να εφαρμόσει τη βέλτιστη λύση με βάση τις απαιτήσεις του κάθε συστήματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή / και προσφορά για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και για την επεξεργασία, εκπόνηση και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (ΕΣ) / Προσφορά.