Ελεγκτικά και Φορολογικά

Σύμφωνα με τον Κυπριακό Εταιρικό νόμο μια εταιρεία που συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι υποχρεωμένη να υποβάλει κάθε χρόνο στο Τμήμα Φορολογίας της ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να ετοιμάζονται από αδειοδοτημένους ελεγκτές οι οποίοι μπορούν να διεξάγουν τους υποχρεωτικούς αυτούς ελέγχους.

Εξασφαλίζουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μέσω του ισχυρού δικτύου μας. Συνεργαζόμαστε με Ελεγκτική Εταιρεία οι οποία μπορεί να παρέχει στους πελάτες μας τα πιο κάτω:

Ελεγκτικές Υπηρεσίες
• Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
• Εσωτερικός Έλεγχος

Φορολογικές Υπηρεσίες
• Φορολογικές Δηλώσεις Διευθυντών ( Ε.Πρ.1)
• Ετήσιες Φορολογίες Δηλώσεις Εταιρειών ( Ε.Πρ 4)
• Ετήσια Έκθεση εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών ( HE32)
• Έλεγχος και συμφιλίωση Δήλωσης Εργοδότη Ε.Πρ.7
• Προσωρινές Φορολογίες
• Πληρωμή Φόρων
• Φορολογικές συμβουλές ( για Εταιρεία και Άτομα)
• Συμβουλές για τα κεφαλαιουχικά κέρδη και τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας
• Καθοδήγηση για τον φόρο επί των συγχωνεύσεων και εξαγορών, και αναδιοργανώσεων