Σύστημα μισθοδοσίας

• Εγγραφή της Εταιρείας σας στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Εγγραφή των Διευθυντών και των υπαλλήλων στο Τμήμα Φορολογίας καθώς και στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Ετοιμασία της μηνιαίας μισθοδοσίας και έκδοση των σχετικών εκθέσεων
• Μηνιαία πληρωμή των κοινωνικών ασφαλίσεων
• Ετοιμασία και υποβολή στον Φόρο Εισοδήματος για τους Διευθυντές και υπαλλήλους  που ξεπερνούν το αφορολόγητο εισόδημα των €19500 ( όπου εφαρμόζεται)