Εγγραφή Εταιρείας

Εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών

Για να εγγραφεί μια εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα στην Κύπρο, χρειαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Το όνομα της Εταιρείας ( 2-3 προτεινόμενα ονόματα θα αυξήσουν τις πιθανότητες έγκρισης του ονόματος από τον Έφορο Εταιρειών)
• Περιληπτικά αναφορά στις δραστηριότητες της Εταιρείας
• Δικαιοδοσία της ενσωμάτωσης
• Μετοχικό κεφάλαιο
• Τα ονόματα των Διευθυντών, Γραμματέα και Μετόχων
• Διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου
Οι πιο κάτω πληροφορίες αφορούν τους μετόχους, διευθυντές και γραμματέα της Εταιρείας:
• Πλήρες όνομα
• Αντίγραφα του διαβατηρίου ή της ταυτότητας.
• Διεύθυνση μόνιμης διαμονής και διεύθυνση επιχείρησης ( αν υπάρχει)
• Πρόσφατη λογαριασμοί κοινής ωφελείας π.χ λογαριασμός ηλεκτρισμού ή τηλεφώνου
• Στοιχεία επικοινωνίας
• Θέση στην επιχείρηση
• Στοιχεία των προηγούμενων και υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ( μόνο για τους μετόχους)
• Ενημέρωση για την παρουσία σας σε άλλα διοικητικά συμβούλια κυπριακών εταιρειών ( μόνο για διευθυντές)

Εφόσον εγγράψετε την Εταιρεία σας κοντά μας, θα πάρετε τα ακόλουθα:

• Καταστατικό και Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας
• Πιστοποιημένη σύσταση της Εταιρείας
• Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
• Πιστοποιητικό Μετόχων
• Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου