Άλλες Υπηρεσίες

  • Διορισμοί / Αλλαγές Διευθυντών ή των στοιχείων τους
  • Αλλαγή Γραμματέα Εταιρείας
  • Αλλαγή εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας
  • Μεταβιβάσεις μετοχών
  • Εγγραφή εμπορικών επωνυμιών